GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 291
Số lượt truy cập: 21144175
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên thủ tục hành chính Download mẫu đơn
CV 911 ung ho quy Vi nguoi ngheo nam 2019
QD 5519 trich NS bo sung du toan chi cho cac truong de thuc hien ND 86
CV 2210 ra soat danh sach dang ky xet thang hang CDNN
CV 791 HD thuc hien nhiem vu nam hoc cap THCS
QD 728 phan cong trach nhiem lanh dao CB CV co quan Phong GD
BC 696 tong ket nam hoc 2018-2019 trien khai nhiem vu nam hoc 2019-2020
Du thao bao cao tong ket nam hoc 2018-2019
QD 1314 cong nhan hoan thanh chuong trinh khoa hoc va cap chung chi BD theo CDNNGV
QD 4176 giao chi tieu bien che tu 01.8 den 31.12.2019
QD 3703 tang danh hieu thi dua nam hoc 2018-2019
CV 554 thong bao ket qua hop hoi dong thi dua nam hoc 2018 - 2019
CV 544 ket qua cham sang kien cai tien ky thuat nam hoc 2018-2019
QD 427 tang co dong doi CGN cho cac ca nhan dat giai TDTT hoc sinh
Tap QD tuyen duong khen thuong nam hoc 2018-2019
Tap VB chi dao cong tac tuyen sinh vao lop 10 THPT
CV 350 tang cuong cong tac tuyen truyen dam bo TTATGT trong dip le 30.4 va 01.5
QD 307 tang co giay chung nhan cho cac don vi va ca nhan trong ky kiem tra HSG lop 6-7
QD 235 tang co GCN cho cac dvi va ca nhandat thanh tich ktra HSG lop 8 năm học 2018-2019
CV 182 van dong ung ho quy khuyen hoc 2019
QD 168 ban hanh dieu le giai the duc the thao HS nam hoc 2018-2019
CV 94 bao cao so ket HKI nam hoc 2018-2019
DS nhập điểm Toán, Ngữ văn, Anh, Hóa lớp 9 huyện Lệ Thủy
CV 35 tang cuong cong tac phong chong bao luc hco duong
CV 65 tang cuong cac bien phap phong chong bao hanh tre em bao luc hoc duong
QD 30 phan cong trach nhiem lanh dao CB CV Phong GD
Ket qua tuyen chon doi tuyen HSG lop 9
KH 1128 to chuc ky niem 36 nam ngay nha giao VN 20.11
QD 1125 ban hanh tai lieu tieng anh co ban
CV 1119 van dong ung ho thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2018
CV 1060 HD thuc hien mot so hd chuyen mon cap THCS[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Lê Văn Minh
Lê Văn Minh
Võ Mạnh Khương
Võ Mạnh Khương
Quản trị
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3883695 - Email: thcs_lienthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com